Kolmapäeval, 27. aprillil 2005 Tallinna Tehnikaülikooli aulas

 

Üldist | Programm | Korralduslik info | Ettekanded | Registreerunud

Üldist

Säästva arengu vajadusest on räägitud alates 1992. aasta ÜRO Rio de Janeiro keskkonna- ja arengukonverentsist. Nii Eestis kui kogu maailmas on koostatud mitmeid poliitikaid, strateegiaid ja dokumente säästva arengu tagamiseks. Eestis ei ole nähtavate tulemusteni säästvas arengus veel jõutud. Oma igapäevategevustes ei saa me kindlad olla, et oluliste otsuste vastuvõtmisel arvestatakse ka keskkonna- ja säästva arengu küsimustega. Ikka veel tagatakse majanduse areng keskkonna ja sotsiaalvaldkonna arvelt. Seetõttu on oluline anda hinnang Eestis toimuvale, pöörates eriti tähelepanu sellistele valdkondadele nagu energeetika ja transport, mis osutavad Eesti keskkonnale ja kogu ühiskonnale kõige suuremat mõju. Kutsume Sind osalema Säästva Arengu Foorumil ning aktiivselt kaasa mõtlema, kuidas mõjutada valdkonna arengut kõige efektiivsemalt. Kohtumiseni foorumil!

Olavi Tammemäe
Keskkonnaministeeriumi abiminister

Programm

8.30 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv
9.00-9.05 Foorumi avamine
9.05-9.10

Tervitus
Andrus Ansip, EV peaminister, Säästva Arengu Komisjoni esimees

9.10-9.15 Tervitus
Andres Keevallik, TTÜ rektori kt
9.15-9.30 Sissejuhatav ettekanne: Kuidas säästvat arengut ära tunda?
Kalevi Kull, Tartu Ülikool.
9.30– 11.30

I SESSIOON: KESKKONNAKAITSE LÕIMUMINE
Moderaator: Olavi Tammemäe, Keskkonnaministeeriumi abiminister
• Rio de Janeiro keskkonna- ja arengukonverentsi säästva arengu põhimõtete printsiibi rakendamine igapäevaelus
• Euroopa Liidu Cardiffi protsessist Göteborgi säästva arengu strateegiani
• Säästev tarbimine ja tootmine

9.30-9.50 Keskkonnahoiu lõimitus Euroopa Liidu ja Eesti valdkonnapoliitikates
Allan Gromov, Keskkonnaministeeriumi asekantsler
9.50-10.10 Riigi tegevuse strateegiline planeerimine
Veiko Tali, Rahandusministeerumi asekantsler
10.10-10.30 Eesti lähiaja keskkonnapoliitika suundumused
Villu Reiljan, EV keskkonnaminister
10.30-11.30 Diskussioon: Keskkonnakaitse lõimitus ja lõimimatus teistesse poliitikatesse? Kuidas Eestis saab säästva arengu printsiipe rakendada igapäevategevuses?
Osalejad: Villu Reiljan, keskkonnaminister; Sotsiaalministeeriumi esindaja; Veiko Tali, Rahandusministeeriumi asekantsler; Valdur Lahtvee, Säästva Eesti Instituudi juhataja; Mati Heidmets, TLÜ rektor
Moderaator: Olavi Tammemäe, Keskkonnaministeeriumi abiminister
Etteantud küsimused:
1.Millised säästva arengu (SA) printsiibid (nagu kirjas Eesti keskkonnastrateegias) on rakendatud teie töövaldkonnas ja kuidas?
2. Mis on põhitakistused säästva tootmise ja tarbimise viiside rakendamisel?
3. Esita kolm esmatähtsat meedet, mida vaja ja saab rakendada säästva tootmise ja tarbimise edendamiseks Eestis?
11.30-12.30 Lõunapaus
12.30-14.30 II SESSIOON: ENERGEETIKA JA KESKKOND
Moderaator: Valdur Lahtvee, Säästva Eesti Instituudi juhataja
12.30-12.50

Energiasektori pikaajalised arengukavad ja elektritootmise keskkonnamõju vähendamine.
Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetika osakonna ekspert

12.50-13.10 Teistmoodi energiavalikud Eestile
Raivo Vilu, Tallinna Tehnikaülikooli KBFI professor, Biotehnoloogia õppetooli juhataja
13.10-13.30 Taastuvenergia rakendamine - Pakri tuulepargi edulugu
Martin Kruus, OÜ Pakri Tuulepark juhataja
13.30-13.50 Energiamaksude mõju makromajandusele
Tea Nõmman, Abo Akademi Ülikooli lektor
13.50-14.50 Diskussioon: Olulised muutused energiamajanduses, kas võimalik või võimatu?
Osalejad: Ando Leppiman, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Energeetika osakonna ekspert; Mati Jostov, Eesti Energia AS juhatuse liige, Raivo Vilu, TTÜ KBFI professor; Tea Nõmman, Abo Akademi Ülikooli lektor; Olev Liik, TTÜ Energiateaduskonna dekaan; Olavi Tammemäe, KKM abiminister.
Moderaator: Valdur Lahtvee, Säästva Eesti Instituudi juhataja
Etteantud küsimused:
1.Milline peaks välja nägema Eesti elektritootmise võimsuste bilanss peale 2015. aasta lõppu ja miks just selline?
2. Kas, kuivõrd ja kuidas saame arvestada väliskulusid Eestis põlevkivist toodetava elektri hinda?
3. Milliseid meetmeid tuleks Eestis rakendada, et ohjata elektritarbimise kasvu?
14.50-15.10 Kohvipaus
15.10- 17.00 III SESSIOON: TRANSPORT JA KESKKOND
Moderaator: Hardo Aasmäe, Eesti Rooma Klubi juhataja
15.10-15.30 Transpordisektori areng ja meetmed keskkonnamõju leevendamiseks
Janno Järve, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Majandusarengu osakonna majandusanalüüsi talituse juhataja
15.30-15.50

Transiidi tähtsus majanduse arengule.
Aadu Luukas, MTÜ Transiidi Assotsiatsioon president

15.50-16.10 Naftatransiidist tulenevad ohud ja riskid Läänemere keskkonnale.
Valdur Lahtvee, Säästva Eesti Instituudi juhataja
16:10-16:50 Diskussioon: Transiit - õnnistus või õnnetus?
Osalejad: Janno Järve, MKM Majandusarengu osakonna Majandusanalüüsi talituse juhataja; Aadu Luukas MTÜ Transiidiassotsiatsioon president; Harry Liiv, KKM asekantsler; Valdur Lahtvee Säästva Eesti Instituudi juhataja; Jüri-Ott Salm, Eestimaa Looduse Fondi tegevdirektor. Moderaator: Hardo Aasmäe, Eesti Rooma Klubi juhataja
Etteantud küsimused:
1. Transiidi osakaal Eesti majanduses viie ja kümne aasta pärast?
2.Kas transiidi ohjamine Eestis on vajalik ja kui jah, siis mis suunas?
3.Kas, mil määral ja kuidas tõsta tootjavastutust transiidi negatiivse keskkonnamõju leevendamisel ja riskide maandamisel?
16.50-17.00 Foorumi kokkuvõte
Valdur Lahtvee, Säästva Eesti Instituudi juhataja
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

Korralduslik info

Aeg ja koht
Säästva Arengu Foorum 2005 toimub 27.aprillil
Tallinna Tehnikaülikooli aulas, aadressil Ehitajate tee 5.

Konverentsi töökeel
Konverentsi töökeel on eesti keel.

Registreerumine
Registreerumine foorumile on lõppenud.

Osavõtutasu
Foorumist osavõtt on tasuta.

Osavõtust loobumine
Loobumisest palume teatada kirjalikult e-posti aadressile konverents@hillside.ee

Lisateave:
Hillside Events
Tel: 681 7047
E-post: konverents@hillside.ee