KOHTUNIKE FOORUM 2007 - KOHTUD JA ÕIGUSLOOME
  7. - 8. juuni 2007, Vanemuise Kontserdimajas, Vanemuise 6, Tartu
  Korraldaja: Eesti Vabariigi Riigikohus

Pöördumine >   Programm >   Esinejad >    Korralduslik info >   Registreerumine >   Osalejad >

Esinejad


Norman Aas

Riigi peaprokurör Norman Aas on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandanud magistrikraadi 2001. aastal Saksamaal Ernst-Moritz-Arndti nimelise Greifswaldi Ülikoolis.
Norman töötab prokuratuuris alates 1997. aastast. Ta on juhtinud Riigiprokuratuuri kriminaalpoliitika talitust ja osakonda Tallinna prokuratuuris, osalenud karistusseadustiku kommenteeritud väljaande kirjutamises ning andnud loenguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ja Sisekaitseakadeemias.


Berit Aaviksoo

Berit Aaviksoo lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2001. aastal, kaitses 2005. aastal samas magistrikraadi ning on täna doktorant Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituudis. Pärast bakalaureusekraadi omandamist töötas Berit referendina Õiguskantsleri Kantseleis ja aastatel 2004-2005 Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunikuna. Enne tööleasumist riigiõiguse erakorralise lektorina Tartu Ülikoolis 2007. aastal oli Berit juristina tegev Euroopa Parlamendi õigusteenistuses.

Beriti peamisteks uurimisvaldkondadeks on konstitutsiooniõigus, põhiõigused ja -vabadused ning põhiseaduslikkuse järelevalve. Berit on avaldanud mitmeid artikleid ajakirjas Juridica.


Ain Alvin

Ain Alvin lõpetas Tartu Ülikooli 1982. aastal cum laude. Peale ülikooli jätkas Ain kaugõppes õpinguid NSVL TA Riigi ja Õiguse Instituudis ja ENSV TA Majandusinstituudis, tegeldes peamiselt põllumajandusõigusega. Peale ülikooli töötas Ain põllumajandusministeeriumis, oli sovhoosi asedirektor ja alates 1992. aastast töötab endale kuuluvas õigusbüroos, mis 1995. aastal reorganiseeriti advokaadibürooks. Ta on Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner. Alates 2003. aastast on ta Eesti Advokatuuri aseesimees.
Ain on Tartu Ülikooli lektor ja peab üliõpilastele loenguid teemal „Juristi eetika”. Magistritöö teemaks ja spetsiifilisemaks uurimisvaldkonnaks on advokaadi kutse-eetika.


Tõnu Anton

Tõnu Anton lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1971. aastal. Aastatel 1990-1992 oli Tõnu ENSV Ülemnõukogu liige ja õiguskomisjoni esimees. Alates 1993. aastast on ta Riigikohtu halduskolleegiumi esimees.


Meelis Eerik

Meelis Eerik lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1998. aastal ja nimetati kohtunikuks 2001. aastal. Enne kohtunikuametisse asumist töötas Meelis Tallinna Linnakohtus konsultandina, täna on ta Harju Maakohtu kohtunik ja Kentmanni kohtumaja juht.

Meelis on Eesti Kohtunike Ühingu esimees ning Vabariigi Valimiskomisjoni liige. Ta tegeleb õppe- ja teadustööga. Meelise publikatsioonid jagunevad kaheks: õppematerjalid (valikaine õpik gümnaasiumile, ühiskonnaõpetuse riigieksami õppematerjalid) ja teadustöö menetlusõiguse valdkonnas (kohtumenetluse optimeerimine, legitiimsus).


Silvia Kaugia

Silvia Kaugia lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1988. aastal ja omandas magistrikraadi 1994. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas sotsioloogia erialal. 2001. aastast on Silvia doktorant Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Paralleelselt magistri- ja doktoriõpingutega on Silvia end erialaselt täiendanud mitmete Euroopa ülikoolide ja uurimisinstituutide juures.

Tartu Ülikooli ja õigusteaduskonnaga on tihedalt seotud ka Silvia töö - 1993. aastast on ta võrdleva õigusteaduse lektor. Silvia peamised uurimisvaldkonnad on õiguse sotsioloogia ja võrdlev õigusteadus. Tema õpetatavate distsipliinide hulka kuuluvad ka sissejuhatus õigusteadusesse ja õiguse entsüklopeedia. Silvia on olnud osaline mitmete teadusgrantide täitmisel ja erinevates uurimisprojektides, ta on õiguspsühholoogide ja sotsioloogide Tartu Ühingu ja Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia ühingu Eesti sektsiooni asutajaliige ning B.G. Forseliuse Seltsi liige.

Silvia on avaldanud arvukalt publikatsioone nii Eestis kui välismaal ning on mitmete õppevahendite autor. Silvia avaldatud uurimuste seas on ka käsitlused õigusnormi kohast ja rollist ühiskondlikus struktuuris ning erinevates kultuuriruumides.


Eerik Kergandberg

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Eerik Kergandberg lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1976. aastal ning omandas kandidaadikraadi üheksa aastat hiljem Leningradis. Pärast kooli lõpetamist töötas ta mõned aastad tootmiskoondises Tootsi konsultandina ning siirdus seejärel tööle Tartu Ülikooli, kus ta erinevate ametinimetuste all on olnud tegev tänini. Ta on ülikooli õigusteaduskonna juures olnud assistent, lektor, dotsent, dekaani kohusetäitja, professor. 1993. aastal valiti Eerik Riigikohtu liikmeks.

Eeriku uurimisvaldkonnad on peamiselt olnud seotud kriminaalmenetluse ning meditsiiniõigusega. Eerik on Eesti Akadeemilise Õigusteadlaste Seltsi asutajaliige, Eesti Kohtunike Ühingu liige, kuulub Juridica ja Juridica International' i toimetuskogusse ning on avaldanud mitu raamatut ja ligi sadakond artiklit.


Lea Kivi

Lea Kivi lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1976. aastal. Ülikooli lõpetamisest kuni riigikohtunikuks nimetamiseni töötas Lea Põlva ja Tartu Prokuratuurides. 1993. aastast on Lea Riigikohtu kriminaalkolleegiumi ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi liige.

Lea on võtnud osa arvukatest rahvusvahelistest seminaridest ja konverentsidest inimõiguste ja -vabaduste, konstitutsioonilise järelevalve ja õigusemõistmise küsimustes ning on end muuhulgas täiendanud Strasbourg' is, Edinburghi Ülikoolis ja Max-Planck' i Instituudis. Lea on ülikooli õppejõuna ja täiendkoolituste lektorina jaganud teadmisi nii kohtunikele, prokuröridele ja teistele juristidele kui ka üliõpilastele ning on mitme kohtunikele suunatud õppevahendi autoriks.

Lea on Eesti Kohtunike Ühingu ja Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige.


Marju Luts-Sootak

Marju Luts-Sootak lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1990. aastal, omandas 1993. aastal samas magistrikraadi ja 2000. aastal kaitses doktorikraadi õigusteaduses.

Marju on õigusajaloo professor Tartu Ülikoolis, ülikooliga on tema tööalane karjäär tihedalt seotud 1990. aastast - esmalt assistendi, hiljem lektori ja teadurina. Marju on ennast täiendanud mitmete Euroopa ülikoolide juures ja olnud külalisõppejõuks Münsteri, Helsingi ja Turu ülikoolis ning tema akadeemiline töö pälvinud tunnustust ja äramärkimist ka väljaspool Eestit.

Marju peamised uurimisvaldkonnad on õiguse ja õigushariduse ajalugu, õigusfilosoofia ja juriidiline meetodiõpetus. Tema avaldatud publikatsioonide arv küünib kolmveerandsajani.

Marju on Tartu Ülikooli eetikakeskuse nõukogu liige, mitmete eriala seltside asutajaliige ja liige. Marju on osalenud arvukates teadus- ja uurimisprojektides, olnud korraldajaks ja ettekandjaks rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel nii kodu- kui välismaal.


Tiina Pappel

Tallinna Halduskohtu kohtunik Tiina Pappel lõpetas 1994. aastal cum laude Tartu Ülikooli inglise keele filoloogia eriala ja 1999. aastal summa cum laude Õigusinstituudi õigusteaduse eriala. 2005. aastal kaitses Tiina samas oma magistrikraadi. Ta on töötanud inglise keele õppejõu, maksukonsultandi ja juristina, Tallinna halduskohtusse asus ta tööle 2001. aastal. Tiina on Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse liige.


Ivo Pilving

Ivo Pilving lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1998. aastal, omandas magistrikraadi 2000. aastal Freiburgi Ülikoolis ning kaitses 2006. aastal Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja teemal "Haldusakti siduvus. Uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel". Paralleelselt bakalaureuseõpingutega töötas Ivo assistendina Tartu Ülikoolis ja seejärel nõunikuna Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonnas. Aastatel 1999-2004 oli Ivo Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik ja aastatel 2002-2004 ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas õppeülesande täitjaks. 2004. aastast on Ivo Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik.

Ivo peamisteks uurimisvaldkondadeks on haldusmenetlus, haldusprotsess, kohtute põhiseaduslik seisund, riigivastutus, põhiseaduslik omandigarantii, planeerimis- ja ehitusõigus, majandushaldusõigus ja informatsioonihaldusõigus. Ta on avaldanud arvukalt artikleid Juridica's ja Juridica rahvusvahelises väljaandes. Ivo on olnud osaline mitmete eelnõude väljatöötamisel, sealhulgas halduskohtumenetluse seadustik, haldusmenetluse seadustik, riigivastutuse seadus, ning kuulub ka uut halduskohtumenetluse seadustikku väljatöötavasse töögruppi.


Andra Pärsimägi

Tartu ringkonnakohtu kohtunik Andra Pärsimägi lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1990. aastal. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Andra Tartu Maavalitsuses juristina ja Tartu Linnavalitsuse Korteriameti juhatajana. Tartu ringkonnakohtusse asus Andra tööle 1993. aastal. Lisaks on ta õppeülesande täitja Tartu Ülikoolis, õpetades menetlusõigust, tsiviilkohtumenetlust ja tsiviilõiguse üldosa.

Andra on Eesti Kohtunike Ühingu liige, Eesti Akadeemiline Õigusteadlaste Seltsi juhatuse aseesimees, SA Eesti Õiguskeskuse nõukogu ning kohtunike eksamikomisjoni liige.


Märt Rask

Märt Rask lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1978. aastal. Pärast kooli lõpetamist töötas Märt kaksteist aastat advokaadina – alguses Pärnus, hiljem Tallinnas. 1990. aastal asus ta aga tööle Justiitsministeeriumi – esmalt justiitsministri asetäitjana.

Märt on Eesti taasiseseisvumise järel pidanud kahel korral justiitsministri ametit ning ühel korral siseministri ametit. Kahel perioodil on Märt olnud Riigikogu liige. Ta on osalenud aktiivselt õigusloomes, olles esimeste õigusreformide ideoloogia kujundaja. Märt oli kolmeastmelise kohtusüsteemi seadustamise töögrupi esimees ning riigikaitse põhikontseptsiooni ja vastava seadusandluse autoreid.

2004. aastast on Märt Eesti Vabariigi Riigikohtu esimees.


Margit Sutrop

Prof Margit Sutrop on Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhataja alates selle loomisest. Tal on Tartu Ülikooli diplom ajakirjanduse erialal (1986) ja magistrikraad filosoofias (1991) ning doktorikraad filoosofias (1997) Konstanzi Ülikoolist Saksamaal. Ta on Euroopa tippteadlasi ühendava Academia Europaea liige.

Margiti peamised uurimisvaldkonnad on moraalifilosoofia, poliitikafilosoofia, bio- ja meditsiinieetika, filosoofia ajalugu, esteetika ja kirjandusteooria. Monograafia “Fiction and Imagination” on ilmunud Saksamaal Mentise kirjastuses. Margit on koostanud ajakirja “Bioethics” ja “Trames” erinumbrid farmakogeneetika ja geenivaramute eetilistest aspektidest ning avaldanud arvukalt nii teaduslikke kui populaarteaduslikke artikleid. Ta on Vabariigi Presidendi Mõttekoja liige ja Euroopa Komisjoni teadusdirektoraadi eetika ekspert.


Rutt Teeveer

Tartu maakohtu kohtunik Rutt Teeveer alustas oma õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, kuid juura oli südamelähedasem ja nii läks ta üle õigusteaduskonda. Kõrgkooli diplomi sai Rutt kätte 1988. aastal. Samal aastal alustas ta tööd Advokaatide Kolleegiumi Tartu Õigusnõuandla stažöörina.

2002. aastast töötab Rutt Tartu maakohtu kohtunikuna, esimesel kolmel aastal lahendas ta nii tsiviil- kui ka karistusõiguse asju, viimasel kahel aastal tegeleb vaid karistusõiguse asjade lahendamisega. Rutt on Eesti Kohtunike Ühingu liige.

Pöördumine >   Programm >   Esinejad >    Korralduslik info >   Registreerumine >   Osalejad >
Hillside